Σίτες

Οι σίτες ανάλογα την κατασκευή και τη θέση που θα τοποθετηθούν χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Σίτες με ίσιο πανί.(Κάθετης Κίνησης,Οριζόντιας Κίνησης,Ανοιγόμενες,Ηλεκτροκίνητες κ.α.)
Σίτες με πλισαρισμένο πανί(Plisse με ερπύστρια,Plisse Οριζόντιας Κίνησης με Συρματόσχοινο κ.α.)